Architecture and Art

معماری و هنر

Architecture and Art

معماری هر سرزمین برخاسته از ویژگی‌های طبیعی و دیدگاه‌ها و منش‌های انسان‌های آن سرزمین است. کشور ایران بر برخورداری از پیشینه طولانی و سرشار از نشیب و فرازهای اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی در طول هفت هزار، واجد تمدن و فرهنگ ویژه و منحصر به فردی است. در این سرزمین پهناور، با ویژگیهای منحصر به فرد طبیعی و موقعیت استراتژیک خاص، در طول زمان اقوام مختلف در ساختار اجتماعی خود اثری برای سرپناه و فضاهای عمومی در حیطه زیست و فعالیتشان از خود به جا گذاشته اند.

Architecture and Art

 احترام به طبیعت، پناه بردن به عناصر طبیعی پایا، توجه به مواهب طبیعی، نگاه به ارزشها و ضد ارزشهای ایدئولوژیک و… از جمله مولفه‌های موثر و متاثر از معماری و بر معماری است. در گفتار آتی و سلسله مطالب تنظیم شده، تاثیرات عینی و ذهنی معماری ایرانی برای مخاطبین تشریح خواهد گردید و زمینه برای تبادل افکار و اندیشه‌های علاقه‌مندان و دانش‌آموختگان این رشته به وجود خواهد آمد.